Saskaņotības teorija

Saskaņotības jeb koherences teorijas pamatā ir atziņa, ka patiesību nosaka elementu saskanīgs sastatījums vienotā sistēmā. Tas nozīmē, ka visiem izteikumiem noteiktā sistēmā jābūt tādiem, kuri nodrošina savstarpēju pamatojumu. Saskaņotības teorijas pamatiebildums atbilstības teorijai ir tāds, ka adekvātas atbilstības noskaidrošana principā ir neiespējama. Līdz ar to ir jāpievēršas tam, kas ir pieejams — izteikumiem, apgalvojumiem, uzskatiem. Patiesība jāmeklē nevis ārpus izteikumiem, bet gan izteikumu savstarpējā saskaņā, vienotā izteikumu sistēmā (patiesību tīklojumā). Saskaņotības teorijas pārstāvji vienmēr labprāt atgādina, ka cilvēks savu izziņu nekad nesāk ex nihilo, no nekā, un ka viņš vienmēr ir jau iemests pastāvošā uzskatu sistēmā, kas, lūk, arī ir ikvienas izziņas atspēriena punkts. Domāšana nav vientuļa.

No šādas pieejas izriet, ka patiesība visupirms ir visas spriedumu sistēmas īpašība. Tās ir divvirzienu attiecības — ja sistēma ir patiesa, tad patiesi ir arī tās elementi. Ja atsevišķs spriedums ir patiess, tad jāpieņem arīdzan visa sistēma un otrādi. Ja atbilstības teorijā patiesība atrodama saskaņā starp lietu un domu, tad saskaņotības gadījumā — starp domu un domu.

Saskaņotības teorijas ieskatā neviens uzskats kā apgalvojums, kas patiesi vai nepatiesi apraksta realitāti, pats par sevi nav vērtīgs, jo visi apgalvojumi ir savienoti sistēmā, kas tad arī nosaka to patiesuma vērtību. Tam uzskatāms piemērs ir gramatikas vai aritmētikas likumi. Lai arī bērns gan valodu, gan reizrēķina tabulu iemācās praksē, tomēr turpmākā lietojumā likumi (apgalvojumu sistēmas) palīdz noteikt, kas ir un kas nav patiess.

Minerva un Laiks atklāj Patiesību
Luijs Deplass, pēc Antuāna Kuapela, 1715
Minerva, kura, kā saka Hēgelis, izlidojot tikai mijkrēslī, sēž uz mākoņa kreisajā pusē, un Tēvs Laiks atklāj Patiesību, savukārt Neziņa un Kļūda tiek padzītas.

Saskaņotības teorijas problēma ir tā, ka arī pilnvērtīgi funkcionējošā sistēmā principā var ilgstoši pastāvēt pilnīgi aplami uzskati. Lai to novērstu, nepieciešama kontrole, proti, izziņas metode. Pārbaudīt patiesību var, aplūkojot pārbaudāmo izteikumu plašākā kontekstā. Koherences teorijai ir jāspēj paskaidrot dažādu līmeņu uzskatu attiecības un tas, kā jauni uzskati kļūst par koherentās sistēmas daļu. Piemēram, apgalvojumu, ka šīs grāmatas pēdējo nodaļu ir nolaupījuši kentauri no naksnīgiem Grieķijas mežiem, varētu pārbaudīt, to salīdzinot ar citiem uzskatiem, kurus pieņemam par patiesiem. Zināms, ka kentauri ir mītiski tēli; nojaušams, ka kentauri nemēdz zagt tekstu nodaļas; Grieķijas meži ir tālu no teksta tapšanas vietas Rīgā u.tml. Arguments par labu kentauru vainas atzīšanai tiek noraidīts, jo tas nekādā veidā neiekļaujas plašākā uzskatu kopumā. Lai to atzītu, nāktos apdraudēt pastāvošo saprašanas sistēmu.

Saskaņotības teorija palīdz izprast zināšanu sistēmas un to izveidi. Gan cilvēka individuālās dzīves līmenī, gan plašākā — zinātnes, sabiedrības, valsts u.tml. — līmenī nozīmīgi ir ne tikai apjēgt saskaņu starp lietām un attieksmi pret tām, t.i., ideju un lietu atbilstību, bet arī visus šos apjēgumus sastatīt tā, lai tie neradītu savstarpējus iebildumus, kuri apdraudētu pašas patiesības iespējamību. Domājams, ka tieši tāpēc ar saskaņotības teorijas palīdzību var visnotaļ sekmīgi skaidrot dažādas zināšanu sistēmas, tostarp sociālās parādības. Kā piemēru var minēt dabaszinātņu uz universālu objektivitāti vērstu zināšanu sistēmu, kas pati nosaka savus likumus un šo likumu satvarā dod sev derīgus izskaidrojumus. Izvēršot var teikt, ka saskaņotības teorijas fundamentāla problēma ir paralēlu vai alternatīvu sistēmu līdzāspastāvēšana. Kaut kas ir patiess, ja tas atbilst “sistēmai”. Te ar “sistēmu” var domāt teju jebko — privātos uzskatus, valsts ideoloģijas no fašisma līdz libertānismam, relativitātes vai kvantu mehāniku, vai pat Rīgas pusmūža intelektuāļu modi.

Plašākā mērogā rodas cits jautājums: vai dažādajām zināšanu sistēmām ir nepieciešama kāda absolūta virssistēma, kas pieņemtu uzraudzītāja lomu? Atziņa, ka patiesība ir sistēmas produkts, neizbēgami ved pie jautājuma, vai un cik lielā mērā pārliecinātspējīgu, politiski ietekmīgu cilvēku apgalvojumi tiek pieņemti kā “kopīgas patiesības”? Tā kā sabiedriski procesi veido zināšanu sistēmu tās veselumā, tad izriet, ka patiesība nav nekas cits, kā vien sabiedriska vienošanās. Tādā gadījumā patiesība ir nevis kādas objektīvās pasaules atspoguļojums, bet gan tikai tas, ko mēs par tādu nodēvējam, un katra cilvēku kopiena var kļūt par savas patiesības tiesnesi. Saskaņotības teorijā, atšķirībā no atbilstības teorijas, subjektīvais un objektīvais saplūst vienā jūklī.

Patiesība, Laiks un Vēsture
Fransisko Goija, ap 1804–1808
Vēsture ir lieciniece, tā pieraksta, ka Laiks atklāj Patiesību.

Skatījums, ka patiesība top kā kolektīvs lēmums, var gūt atbalstu cilvēkzinātnēs. Cilvēka dzīves īstenības pētniekam nebūs grūti atzīt, ka viena vai otra ideja, kas nosaka sabiedriskās dzīves gaitu, ir vien konstrukcija, kas varētu būt tapusi visdažādākajos veidos, piemēram, to nosaka ietekmīgi cilvēki (apģērbu modi diktējot šaurs modes industrijas līderu loks) vai vēsturiskas nejaušības (kroņprinča Franča Ferdinanda kortežs nepareizi nogriezās tieši klāt pie viņa slepkavas Gavrilo Principa). Taču nez vai kāds piekritīs tam, ka Higsa bozoni ir izdomāti kādā slepenā dabaszinātnieku sanāksmē, nomaļā cietoksnī, dziļi pagrabā (lai gan jāatzīst, ka Lielais hadronu paātrinātājs atrodas pazemē un ir nocietināts kā cietoksnis).

Saskaņotības teorija ir sistēmiska, līdz ar to tā darbojas attiecībā pret sistēmiskām struktūrām. Ja kaut kas nav sakārtots un sistēmisks, šī teorija ir bezspēcīga. Tātad viss, kas ir ārpus sistēmas, patiesības saglabāšanas vārdā ir vai nu jāizstumj, vai arī jāpasludina par nepatiesu, anomālu, bezjēdzīgu vai gluži vienkārši nesaprotamu. Plašākā mērogā var izteikt pieņēmumu, ka tad, ja visa realitāte nav loģiska un sakārtojama, ir stingri jāpieņem, ka saskaņotības teorija nav spējīga funkcionēt. Tāpat arī otrādi: ja atzīstam saskaņotības teoriju, tad jāpieņem, ka realitāte savā ziņā ir panloģiska, proti, sakārtota un saskanīga.

Arī saskaņotības, gluži tāpat kā atbilstības, teorijas praktiskās pārbaudes rīks ir cēloniskas attiecības ar materiālo īstenību. Protams, saskaņotības teorija var daudz izskaidrot par zināšanu sistēmām, bet to, vai siena ir cieta kā akmens, vislabāk var pārbaudīt ar savu pieri. Patiesība kā izteikumu sistēma ir visnotaļ viegli saprotama, ja runa ir pat teorētiskām idejām un zināšanu sistēmām — zinātni, politiku (ideoloģiju), reliģiju vai uzvedības normām. Tomēr patiesības nosaukšanu par “tikai sistēmu” ir sarežģītāk saprast akmens sienas un pieres attiecībās. Ja varam iedomāties, ka, piemēram, kāda politiska ideja ir atkarīga no citu ideju sistēmas (cilvēktiesības ir saprotamas liberālisma kontekstā), tad krietni grūtāk iztēloties, kā kāds vispār varētu apšaubīt krēsla (uz kura es sēžu) esamību, sakot, ka apgalvojums “Tas ir krēsls” ir aplams. Ja domā konsekventi, šāds apgalvojums, kas ir pretrunā acīmredzamajai realitātei, teorētiskā līmenī tomēr nav absurds, jo krēsla esamība (molekulu kaudze, kas izskatās pēc krēsla) nav atkarīga no izteikuma par krēslu. Lielākoties diskusijās par patiesības sadomāšanu (pārmetums, ko velta t.s. postmodernismam un sociālajam konstruktīvismam) skan, ka patiesība nav izdomāta, jo tā ir “cieti un stingri” pamatota ar faktiem, tomēr saskaņotības teorijas kontekstā apgalvojums “krēsla nav” nozīmē nevis to, ka materiālajā pasaulē neeksistē krēsls, bet gan to, ka tas nepastāv noteiktā pieņēmumu sistēmā. Citiem vārdiem, apšaubot krēsla esamību, tiek apšaubīta nevis krēsla esamība (jo par to tāpat neko nevar pateikt), bet gan izteikums par krēsla esamību. Tā kā izteikums ir nozīmju (vārdu, terminu, jēdzienu) tīklojuma daļa, tas nozīmē, ka principā mēs varētu iztēloties alternatīvu nozīmju tīklu, kurā īsteni esoša krēsla nosaukšana par neesošu ir patiess izteikums.

Saskaņotības teorija zināmā mērā ir spiesta atsaukties gan uz atbilstības teorijas nostādnēm, lai formalizētu izteikuma attiecības ar realitāti, gan uz praktisko pārbaudi, ko uztic pragmatisma patiesības izpratnei. No tīra prāta vai tīras teorijas skatpunkta šāda salāgošana, protams, ir apšaubāma, tomēr jāatceras, ka patiesības teorija un patiesības lietošana ir dažādas nodarbes — viena noris prātā kā spekulācija, bet otra notiek praksē. Otrajā gadījumā, lai gan vēlama, tomēr jēdzieniskā un formāli loģiskā stingrība ne vienmēr tiek ievērota līdz galam. Tieši pragmatiskā patiesības funkcionēšana (vai nefunkcionēšana) nodrošina to, ka pilnīgi aplams, no kaut kādas materiālās realitātes atrauts nozīmju tīkls nevar rasties. Lai gan var strīdēties par labākiem realitātes apraksta veidiem un apšaubīt dabaszinātņu atziņas (sak’, varas diskursa produkts!), tomēr daži apraksta modeļi izdzīvo, bet citi ne. Tātad, visticamāk, pastāv kaut kāda materiālā realitāte, kas visus tos, kuri apšauba betona sienas esamību, agrāk vai vēlāk pārliecina par pretējo. Izsakoties fiziķa Maksa Planka vārdiem, patiesība nevis triumfē, bet gan tās pretinieki izmirst. Acīmredzot patiesības pašsaglabāšanās ir pragmatiska. Par acīmredzamo, vienkāršo un skaidro jauni un alternatīvi izteikumu tīkli jeb nozīmju un patiesības sistēmas tik viegli no zila gaisa nerodas. Galu galā, apgalvojums par krēsla vai betona sienas esamību vai neesamību ir tik primitīvs un stabils, ka gandrīz nav iespējama jauna, alternatīva fizikas likumu apraksta sistēma. Citādi tas ir ar sarežģītām, proti, nepārskatāmām, sistēmām, kur alternatīvas var  izveidoties visnotaļ vienkārši, turklāt to tapšana ir neatņemama zinātnes gaitas daļa. Ņūtona, relativitātes vai kvantu mehānika – tās visas ir dažādas, nesavietojamas izteikumu un patiesību sistēmas, kuru pārbaude ir ārkārtīgi sarežģīta vai pat pavisam neiespējama. Turklāt tas nav ne vajadzīgs, ne uzreiz  iespējams, kamēr vecā sistēma strādā itin labi (pat ja tā ir patriarhālas eiropocentriskas un imperiālistiskas domāšanas produkts). Tieši te noder pragmatisma teorija, kas patiesību skata nevis pēc tās iekšējās būtības, bet gan kā funkciju.